Current Administrators

Current Administrators

Secretary of the CPC Tsinghua University Committee QIU Yong President LI Luming
Deputy Secretary of the CPC Tsinghua University Committee LI Luming    
Executive Deputy Secretary of the CPC Tsinghua University Committee XIANG Botao    
Deputy Secretaries of the CPC Tsinghua University Committee GUO Yong
ZHAO Gang
XU Qinghong
Vice Presidents YANG Bin
ZHENG Li
PENG Gang
ZENG Rong
JIANG Peixue
WANG Hongwei

Chairperson of the University Council QIU Yong
Vice Chairpersons of the University Council XIANG Botao
GUO Yong
ZHAO Gang
XU Qinghong
JIANG Shengyao
XIE Weihe
SHI Zongkai
JI Junmin
LI Yibing
WANG Yan
ZHANG Zuoyi


©2024 Tsinghua University. All Rights Reserved

京ICP备15006448

京公网安备 110402430053 号

  • 010-62793001

  • webmaster@tsinghua.edu.cn