Current Administrators

Current Administrators

Secretary of the CPC Tsinghua University Committee QIU Yong President WANG Xiqin
Deputy Secretary of the CPC Tsinghua University Committee WANG Xiqin    
Deputy Secretaries of the CPC Tsinghua University Committee LI Yibing
GUO Yong
XIANG Botao
Vice Presidents WANG Guangqian
YANG Bin
ZHENG Li
PENG Gang
ZENG Rong

Chairperson of the University Council QIU Yong
Vice Chairpersons of the University Council LI Yibing
GUO Yong
XIANG Botao
JIANG Shenyao
YUAN Si
XIE Weihe
SHI Zongkai
JI Junmin
WANG Yan
ZHANG Zuoyi


©2020 Tsinghua University. All Rights Reserved

京ICP备15006448

京公网安备 110402430053 号

  • 010-62793001

  • webmaster@tsinghua.edu.cn