Tsinghua University News

Tsinghua University’s 62nd Annual “Ma Yuehan Cup” Track and Field Competition Takes Place

Tsinghua University’s 62nd Annual “Ma Yuehan Cup” Track and Field Competition Takes Place


On the morning of April 28th, the opening ceremony of Tsinghua University’s 62nd annual “Ma Yuehan Cup” track and field competition took place at the East Sports Field. University leaders present at the event were Qiu Yong, Jiang Shengyao, Xue Qikun, Ji Junmin, Yang Bin, Li Yibing, Guo Yong, Zheng Li, Xiang Baotao, Fang Huijian, Wang Dazhong, He Meiying, Gu Binglin, Zhang Sijing, Zhang Muzhen, Huang Shenglun, Wang Fengsheng, Hu Xianzhang, Yu Shouwen, Guan Zhicheng, Zhang Zaixing, Zheng Yankang, Yuan Si, Han Jingyang, and Shi Zongkai.

Teacher representatives who have been employed for the last three years and postdoctoral representatives were also specially invited to attend the opening ceremony.


Writer: Celina Jiang
Editors: Guo Lili, John Olbrich