Current Administrators

Current Administrators

President QIU Yong Secretary of the CPC Tsinghua University Committee CHEN Xu
    Deputy Secretary of the CPC Tsinghua University Committee QIU Yong
Executive Vice President WANG Xiqin Executive Deputy Secretary of the CPC Tsinghua University Committee JIANG Shengyao
Vice President XUE Qikun
JI Junmin
YANG Bin
YOU Zheng
ZHENG Li
Deputy Secretary of the CPC Tsinghua University Committee LI Yibing
GUO Yong
XIANG Botao

Chairperson of University Council CHEN Xu
Vice Chairperson of University Council JIANG Shengyao
LI Yibing
GUO Yong
XIANG Botao
YUAN Si
XIE Weihe
HAN Jingyang
SHI Zongkai
WANG Yan
ZHANG Zuoyi