软件学院

School Of Software

Faculty

Academician of Chinese Acadamy of Engineering

Jiaguang Sun

-------------------------------------------------------------- 

"NSFC Distinguished Young Scholars Program" Recipients

Dong Xiang,   Junhai Yong,   Yunhao Liu,   Jianmin Wang

 -------------------------------------------------------------

Adjunct  Professors

 Philip.S.Yu,   Wil van der Alalst,    Alex Wolf,   Hu Bin

 Hu Chuanping,   Xiang Zhou,    Michael Irwin Jordan

Chandrasekaran MohanKris Singh, Alexander L. Wolf,

Wenfei Fan, Wenping Wang, Yingxu Wang

-------------------------------------------------------------
Professors

Jiaguang Sun,   Jianmin Wang,   Zheng Qin,   Ming Gu

Dong Xiang,   Guiming Luo,    Junhai  Yong,    Xiaojun Ye

Yunhao Liu,   Ping Luo,   Li Zhang  

------------------------------------------------------------

Associate Professors

Qiang Liu,  Chunping Li,   Lin Liu,   Xiaoming Jin

Hui Zhang,   Li Chen,   Guiguang Ding,   Yushen Liu

Chaokun Wang,   Bin Wang,   Fei He,   Lijie Wen

Xibin Zhao,  Yangdong  Deng,  Shixia Liu,   Zheng Yang

Yuan He,  Yingbo LiuYue Gao,  Shaoxu Song,   Hehua Zhang  

Hai Wan,  Jiliang Wang,  Feng Xu Zhenhua LiMingsheng Long

------------------------------------------------------------
Assistant Professors

Tao Jin,  Min ZhouMa Qiang,  Jiang YuZhichao CaoXin Miao, Xuan Ding, Xiangdong Huang

-----------------------------------------------------------