Home  ›  International collaboration  ›  Global Environment Program


 

 

Global Environment Program (GEP)


 

                                                              

 

 

 

 

 


Contact Information:
 
Ms.Qian Zhao             Tel: +86 10 62772484
                                     E-mail: zhaoqian_soe@tsinghua.edu.cn
Prof. Xi Lu                   Tel: +86 10 62781331
                                     E-mail: xilu@tsinghua.edu.cn
                                     www.env.tsinghua.edu.cn