Home  ›  About EE  ›  Administration

Administration

Officers of the Department

     Chairman:          Yidong Huang

     Vice Chairman:  Zhibiao Hao,  Ji Wu,  Beixing Deng

Academic Degree Committee

     Chairman:          Huazhong Yang

     Vice Chairman:  Wei Chen, Zhihua Wang

     Members:          Yidong Huang, Qingmin Liao, Yi Luo, Xiqin Wang, Yan Wang,

                               Zhaocheng Wang, Fan Yang, Jian Yuan, Xudong Zhang, Yujin Zhang,

                               Xiaoping Zheng, Shidong Zhou.

 Academic Affairs Committee

     Director:            Yi Luo

     Vice Director:    Jianhua Lu, Xiaoping Zheng

     Members:         Zhibiao Hao, Yidong Huang, Xing Li, Mingquan Lu, Zhisheng Niu, Shengjin Wang,

                              Xiqin Wang, Fan Yang, Huazhong Yang, Shidong Zhou.