Yongdong Li 
   Professor,Chair Professor of “Tianshan Scholar”

   Vice-director of Power Electronics ERC of Tsinghua University.

    High Voltage Power Electronic Multilevel Converters and their Applications in
   Variable   Speed Drives for Energy Saving, Fully Digital Control of AC Motors and their   
   Applications in Numerically Controlled Machine-Tools, Traction Drives for High Speed   
   Train and Propulsion Drives for Ships, Renewable Energy Generation, Wind, Solar...etc.

   Department of Electrical Engineering, Tsinghua University,

   Beijing, 100084, P. R. China

   Email:liyd@mail.tsinghua.edu.cn, Tel:01062772450


Prof. Yongdong Li was born in Hebei province, China in 1962. He has received Bachelor’s Degree from Department of Electrical Engineering of Harbin Institute of Technology in 1982, and Ms. Degree and Ph.D in 1984, 1987 respectively from Department of Electrical Engineering and Automation of Institut National Polytechnique de Toulouse, France. He was a post-doctor from 1988 to 1990 and became a full professor since 1996 in the Department of Electrical Engineering of Tsinghua University. From June to Dec. of 1996, he was a visiting professor in VPEC of Virginia Polytechnic Institute and State University, United States. His research interests include high voltage power electronic converters and their applications in variable speed drives for energy saving, digital control, sensor-less drives of AC motors and their applications in NC machine-tools, traction drives for high speed train and propulsion drives for ships, renewable energy generation, like wind, solar...etc. He’s accomplished several NSF projects and lot of other projects with success, e.g. the first industry standard high power multilevel inverter in China, 1.5 Megawatt DFIG for wind generation…etc. He’s got the honors of “Delta Scholar” in 2003, “Tianshan Scholar” in 2013, and “Excellent Professor and Good Friend” of students of Tsinghua University several times.

He’s been vice-director of Electrical Machine and Control Group of Dept. of E. E., Tsinghua University, vice-director of National Key Lab. of Control and Simulation of Power System and large generator, director of Power Electronics and Motor Control Lab., vice-director of Post-graduate Office of Graduate School of Tsinghua University, and is currently IEEE IAS Beijing Chapter Chairman,deputy director of Power Electronic Engineering Research Center of Tsinghua University, and Senior Member of China Electro-technique Society, vice-chairman of China Power Electronics Society, vice-chairman of Electrical Automation Committee of China Automation Association, member of Editing Board of Journal of Electrical Engineering and ELECTROMOTION, member of board of directors of PCIM Asia. He is author of 3 Monographs, more than 300 papers in national and international conferences and journals, including more than 100 papers indexed by SCI and EI. Also he is very active in international cooperation as a visiting professor in many universities, to name a few, INPT, Ecole Centrale de Lille, Ecole Normale de Cachan, Virginia Polytechnic Institute and State University, University of Wisconsin, University of Nottingham, Ryerson University, UBC, Yokohama National University, University of Seoul, Hong Kong University…etc.


1983-1987  DEA et Docteur Nouveau Regime de l’ENSEEIHT de l’INPT, Toulouse France
1978-1982  Bachelor of Eng., Electrical Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin China


(1)Graduated Students
?Post-Doc(8):Wang Kui, Xu Lie, Ojeda Javier, Zheng Zedong, Yuan Guofeng, You Xiaojie, Xiao Xi, Dong Lei
?Ph.D.(24): Ma Hongwei, Firas Obeida, Dong Bo, Wang Kui, Gao Zhigang, Zhu Hao, Tao Xinghua, Yuan Xibo, Peng Lin, Zheng Yanwen, Rai Jianye, Wang Jian, Wu Shanshan, Wang Chenchen, Zheng Zedong, Gao Yue, Zhang Meng, Yuan Goufeng, Hou Xuan, Zeng Yi, Hu Hu, Li Mingcai, Tan Zhuohui, Ji Zhiyan
?M.S(36): Wu Xiaokun, Zhang Qi, Chen Ningning, Kang Jiuhui, Sun Xuelin, Fang Xuan, Zheng Zhixue, Sun Min, Zhang xuning, Feng Lichao, Li Qian, Shen Zhiyu, Miu Xuejin,Cao Dongyu, Chen Jizong, Wang Geng, Liu Yongheng, Qu Shusun, Liang Yan, Sun Julu, Li Min, Sun Juanjuan, Wang Wensen, Liu Jun, Chen Jie, Wang Guanghui, Fu Xun, Ji Peng, Dong Wei, Liu Bo, Wu Jia, Zhang dongsheng, Shao Jianwen, Zhang Xue, Xiao Hong, Ding Yongting
?M. Eng(2):Song Yongxing, Lei Jianping
(2)Current Graduate Students
?Ph.D. candidate(8):Gu Chunyang, Li Yao, Qiu Lin, Fan Boran, Tang Fei, Liu Zicheng, Wang Zhiguo, Li Guibin
?M.S. candidate(3):Chang Fengqi, Zhang Xuan, Hu Teng
(3)Awards of the Students
?Li Yao, Scholarship of Cai Xuansan,2013. Supervisor:Yongdong Li
?Zeng Yingyu, Excellent B. S. Graduate Project of Tsinghua University, 2010. Supervisor:Yongdong Li
?Peng Lin, Excellent Ph. D Graduate of Tsinghua University, 2010. Supervisor: Yongdong Li
?Yuan Xibo, National Scholarship, Ministry of Education, Excellent Ph. D Thesis of Tsinghua University, 2010. Supervisor: Yongdong Li
?Zeng Yi, Excellent Ph. D Graduate of Tsinghua University, 2004. Supervisor: Yongdong Li
?Chen Jie, Excellent M.S. Thesis of Tsinghua University, 1999. Supervisor: Yongdong Li


(1) Research Awards
Excellent Award above the First Price of China Mechanical Engineering Society and China Association of Machine Industry for progress of Science and Technology in Wind Generation, 2014
Excellent Final Report Award of National Science Fund Project, 2010
Best Paper Award in International Conference PCIM’ China, 2009
The Third Price of Beijing Municipality for progress of Science and Technology, 2008
Best Paper Award “Shunben Shorei”in Industry Application Annual Meeting of Institute of Electrical Engineering of Japan, 1993
Program of the Fok Ying-Tong Education Foundation for young teachers of university, 1992
(2) Teaching Awards
“Excellent Teacher” Award of Tsinghua University, 2012
“Excellent Tutor for Employment of Graduate Students” of Tsinghua University, 2010
“Excellent Ph.D Thesis Supervisor” of Tsinghua University, 2010
“Excellent Post-graduate Course” Award for Modern Power Electronics, 2007
“Excellent Professor and Good Friend” Award of Post-graduate Students of Tsinghua University in 1998,2002,2004,2005


(1) Professional Society Membership

   IEEE Member, IEEE IAS Beijing Chapter Chairman

   Senior Member of China Electro-technique Society

   Vice-chairman of China Power Electronics Society of China Electro-technique Society

   Vice-chairman of Electrical Equipment Committee of China Electro-technique Society

   Vice-chairman of Electrical Energy Saving Committee of China Electro-technique Society

   Vice-chairman of Electrical Automation Committee of China Automation Association

   Vice-chairman of Beijing Power Electronics Society

(2) Editorship in International Journals

   Editorial Board Member of Journal of Electrical Engineering

   Editorial Board Member of Journal of ELECTROMOTION

   Member of board of directors of PCIM Asia

(3) Editorship in Chinese Journals

   Editorial Board Member, Transaction of Power Supply (China)

   Editorial Board Member, Power Electronic Technology (China)

   Editorial Board Member, Electrical Drives (China)

(4) Editorship for Special Issues or Sections

   IEEE ECCE(Energy Conversion Conf. and Exhibition) Tutorial Organizer and Speaker on “Multilevel Converter---Recent Development of Topologies and PWM Control Methods” Sept. 2011 Phoenix USA

   Editor of Special Issue on “Multilevel Converter” of Power Electronic Technology (China), Apr. 2009

   Co-Editor of Vol. 15 “Electrical Drives and Automation” of “China Electrical Engineering Canon”, 2009

   Co-Editor of Chapter 7 “Multilevel Converter” of Volume 2 “Power Electronic Technology” of “China Electrical Engineering Canon”, 2009

   EPE(European Conference on Power Electronics and Application)Tutorial Organizer and Speaker on “A Survey on Direct Torque Control Strategies of Induction Motor” Sept. 2003 Toulouse France

(5) Chair and Technical Committee of Conference

   Co-Chairman of The 10th China-Korea Relay Protection Forum,Aug.2013,Urumqi China

   Co-Chairman of Editing Committee of International Conference on Electrical Machine and System(ICEMS),Aug. 2011, Beijing China

   Member of International Advisory Board of International Conference on Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM Asia) June 2008-2015, Shanghai China

   Co-Chairman of Organizing Committee of China-UK Seminar on Future Reliable Renewable Energy Conversion Systems and Networks(FRENS), Oct.2008-2012, Beijing, Hangzhou, Chongqing China, and Warwick, Durham UK

   Co-Chairman of Technical Program Committee of International Conference on Power Electronics and Motion Control , Sept.2000, Beijing China

   Member of Technical Program Committee and Session Chairman of more than 10 international conf.


Prof. Yongdong Li has published 4 books,more than 300 journal and conference papers including more than 100 papers indexed by SCI and EI. 1 Best Paper Award in International Conference PCIM’ China, 2009. Best Paper Award “Shunben Shorei”in Industry Application Annual Meeting of Institute of Electrical Engineering of Japan, 1993.

(1)Books

Li yongdong, Xiao Xi, Gao Yue. High Power Multilevel Converter, Science Press, October 2005

Li Yongdong. Digital Control System of AC Motors, China Machine Press, March 2002

(2)Textbooks

Xu Dehong, Chen Zhiming, Li Yongdong, Kang Yong, Ruan Xinbo, Chen Min. Modern Power Electronics, China Machine Press, May 2013

Li Yongdong. Modern Power Electronics—Principle and Applications, Publishing House of Electronics Industry, November 2011

(3)Book Chapter

Baoming Ge, Fangzheng Peng, Yongdong Li. Multilevel Converter/Inverter Topologies and Applications in: Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications, Pages422-462, Edited by Haitham Abu-Rub, Mariusz Malinowski and Kamal Al-Haddad. USA and UK IEEE Press and Wiley, 2014, ISBN978-1118-63403-5

(4)Selected International Journal Papers Since 2010

1)Gu Chunyang, Zheng Zedong, Xu Lie, Wang Kui, Li Yongdong.Modeling and Control of a Multiport Power Electronic Transformer (PET) for Electric Traction Applications Power Electronics. IEEE Transactions on Power Electronics, PP 99 1-1,2015

2)Chunyang Gu, Harish. S. Krishnamoorthy, Prasad. N. Enjeti, Zedong Zheng and Yongdong Li, Medium-Voltage Matrix Converter Topology for Wind Power Conversion with Medium Frequency Transformer. Journal of Power Electronics, Vol. 14, No. 6, pp. 1166-1177, Nov. 2014

3)Zedong Zheng, Zhigang Gao, Chunyang Gu, Lie Xu, Kui Wang, Yongdong Li. Stability and voltage balance control of a modular converter with multiwinding High-Frequency transformer. IEEE Trans. Power Electronics, Vol. 29, No. 8, pp. 4183-4194, Aug. 2014

4)Zheng Zhixue, Pera Marie-Cecile, Hissel Daniel, Becherif Mohamed, Agbli Krehi-Serge, Li Yongdong. A double-fuzzy diagnostic methodology dedicated to online fault diagnosis of proton exchange membrane fuel cell stacks. Journal of Power Sources, Vol.271, pp570-581, 2014/12/20.

5)Yuan Xibo, Li Yongdong. Control of variable pitch and variable speed direct-drive wind turbines in weak grid systems with active power balance. IET Renewable Power Generation, 8(2), pp 119-131, 2014

6)Gao Congzhe, Jiang Xinjian, Li Yongdong, Chen Zhe, Liu Jingyun. A DC-Link Voltage Self- Balance Method for a Diode-Clamped Modular Multilevel Converter With Minimum Number of Voltage Sensors.IEEE Transactions on Power Electronics, 28(5), pp 2125-2139, 2013/5

7)Xu Lie, Li Yongdong, Zheng Zedong, Ma Hongwei, Wang Kui. A Multi-Level Inverter for Ultra High Speed PM Motor Control Application.Przeglad Elektrotechniczny, 88(5B), pp 11-16, 2012.

8)Zhu Hao, Xiao Xi, Li Yongdong. Torque Ripple Reduction of the Torque Predictive Control Scheme for Permanent-Magnet Synchronous Motors. IEEE Transactions on Industry Electronics, 59(2), pp 212-219, 2012/2

9)Xu Lie, Patrick Wheeler, Li Yongdong. Capacitor Clamped Multilevel Matrix Converter Space Vector Modulation. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 59(1), pp 105-115, 2012/1.

10)Zhu Hao, Xiao Xi, Li Yongdong. Torque Ripple Reduction of the Torque Predictive Control Scheme for Permanent-Magnet Synchronous Motors. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 59(2), pp 871-877, 2012/2.

11)Yuan Xibo, Chai Jianyun, Li Yongdong. A Transformer-Less High-Power Converter for Large Permanent Magnet Wind Generator Systems. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 3(3), pp 318-329, 2012/7

12)Zheng Zedong, Li Yongdong, Fadel Maurice. Novel Position Controller for PMSM Based on State Feedback and Load Torque Feed-Forward. Journal of Power Electronics, 11(2), pp 140-147, 2011/3.

13)Yuan Xibo, Chai Jianyun, Li Yongdong. A Converter-Based Starting Method and Speed Control of Doubly Fed Induction Machine With Centrifugal Loads. IEEE Transactions on Industry Applications, 47(3), pp 1409-1418, 2011/6 MAY-JUN

14)Xibo Yuan, Yongdong Li, Chenchen Wang. Objective Optimization for Multilevel Neutral-Point- Clamped Converters with Zero-Sequence Signal Control.IET Journal on Power Electronics, Vol.3, Iss. 5, pp755-763, Spet.2010

15)Xibo Yuan, Fred Wang, Dushan Borojevich, Yongdong Li, Rolando Burgos. Dc-link Voltage Control of Full Power Converter for Wind Generator Operating in Weak Grid Systems.IEEE Transactions on Power Electronics, Vol.24, no.9, pp.2178-2192, Sept. 2009

(5)Selected International Conference Papers Since 2010

1)Qiu Lin, Xu Lie, Li Yongdong. Control of AC-capacitor clamped three & five level matrix converter using voltage & current modulation. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Atlanta USA 2014/9/14-9/18

2)Qiu Lin, Xu Lie, Li Yongdong. Low THD Modulation strategy for Matrix & Multi-level matrix converter based on modified DVM. 17th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS2014), Hangzhou China 2014/10/22-10/25

3)Qiu Lin, Xu Lie, Li Yongdong. Voltage balancing control of AC-capacitor clamped multi-level matrix converter based on optimal switching status selection. European Power Electronics and Applications (EPE'14-ECCE Europe), Lappente Finland 2014/8/16-8/18

4)Chen Ningning, Zheng Zedong, Zhou Jun,Li Yongdong, Wang Kui. A novel MPC flux weakening method for induction motor applied in electric wheel. 2013 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Busan Korea 26-29 Oct. 2013

5)Wang Kui, Zheng Zedong, Li Yongdong, Xu Lie, Ma Hongwei. Multi-objective Optimization PWM Control for a Back-to-back Five-level ANPC Converter. IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), pp 3514-3519, Raleigh, NC, 2012.

6)Wang Kui, Li Yongdong, Zheng Zedong, Xu Lie. A Novel Hybrid-Clamped Four-level Converter.27th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2012/2/5-2/9, pp 2442-2447, Orlando, FL, USA 2012.

7)Zheng Zedong, Gao Zhigang, Li, Yongdong, Gu Chunyang, Xu Lie. A new multilevel converter with multi-winding medium-frequency transformer. 2011 14th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2011, 2011/8/30-9/1, Birmingham, United kingdom, 2011

8)Bo Dong, Yongdong Li, Zhixue Zheng. Control Strategies of DC-Bus Voltage in Islanded Operation of Microgrid. 2011 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies(DRPT 2011), 2011/1/1, Weihai China, 2011

9)Zheng Zedong, Gao Zhigang, Li Yongdong, Gu Chunyang, Xu Lie. A new multilevel converter with multi-winding medium-frequency transformer. 2011 14th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2011, 2011/8/30-9/1, Birmingham, United kingdom, 2011.

10)Dong Bo, Li Yongdong, Zheng Zhixue.Composite converter of hybrid storage in distributed renewable energy generation system.International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2011, 2011/8/20-8/23, Beijing, China, 2011.

11)Dong Bo,Li Yongdong Han Yehui. A new architecture for battery charge equalization. 3rd Annual IEEE Energy Conversion Congress and Exposition, ECCE 2011, 2011/9/17-9/22, pp 928-934, Phoenix, AZ, United states, 2011.

12)Shi Yuchao, Sun Kai, Huang Lipei, Li Yongdong.Control Strategy of High Performance IPMSM Drive in Wide Speed Range. ICELIE/IES Industry Forum/37th Annual Conference of the IEEE Industrial-Electronics-Society (IECON), 2011/11/7-11/10, pp 1783-1788, Melbourne, Australia, 2011.

13)Wang Kui, Li Yongdong, Zheng Zedong, Xu Lie. Voltage Fluctuation Suppression Method of Floating Capacitors in a New Modular Multilevel Converter.IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2011/9/17-2011/9/22, pp 2072-2078, Phoenix, AR, USA 2011.

14)Zhixue Zheng, Xiaoyu Wang,Yongdong Li.A control method for grid-friendly photovoltaic systems with hybrid energy storage units. 2011 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT), Weihai, Shandong,6-9 July 2011

15)Tao Xinghua, Li Yongdong, Sun Min. A Pi-based control scheme for primary cascaded H-bridge rectifier in transformerless traction converters.2010 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Incheon Korea,10-13 Oct. 2010

(6)Selected Chinese Journal Papers Since 2010

16)Xie Yong-liu, Li Yong-dong, Cheng Zhi-jiang, Hua Dong, Zhao Fang-hua, Gao Long. Research on Improved PR Control Strategy for Three- Phase-GridConnected Inverter Based on LCL Filter. Electrical Measurement & Instrumentation, v51, n21, P74-78, November 10, 2014.

17)WU Xiao-kun, Wang,kui, Wan Lei, Zheng Zedong, Li Yong-dong. Simulation and Comparative Study of Three Modulation Strategies and Voltage Balance Control in Modular Multilevel Converter.Advanced Technology of Electrical Engineering and Energyv33, n12 , p4-8, Dec, 2014

18)Qiu Lin, Xu Lie, Zheng Zedong, Li Yongdong, Zheng Zhixue.Control Method of Microgrid Seamless Switching.Transactions of China Electrotechnical Society.v29, n2, P171-176, February, 2014

19)Wang Kui, Zheng Zedong, Li Yongdong, Feng Jianghua, Liu Kean. Vector Control System for Induction Motors Based on Five-Level Active Neutral-Point-Clamped Dual-PWM Converter. Transactions of China Electrotechnical Society.v.29, n2, p247-p252,February,2014

20)Xu Lie, ZHANG Qi, Li Yong-dong, DANG Ke.Research on the HEV based power converterElectrical Machines and Control . v18, n1, p98-104, January, 2014

21)Qiu lin, Xu lie, Li Yongdong.Topology and Control for Flying-Capacitor Clamped Multi-level MatrixConverter.Automation of Electric Power Systems.v38, n8, p78-83, April, 2014

22)Liu Zicheng, Zheng Zedong, Peng Ling, Li Yongdong. Fixed Joint Double Fifteen-Phase Induction Motor Control and Fault-Tolerant Control in Ship Propulsion System. Transactions of China Electrotechnical Society. v29, n3, p65-74, March, 2014

23)Zheng Zedong, Chen Ningning, Li Yongdong. A Novel Flux Weakening Method for Induction Motors Based on Model Predictive Control. Transactions of China Electrotechnical Society. V3, p23-27, Mar. 2014

24)Wang Kui, Zheng Zedong, Li Yongdong.Multi-purpose Optimal Control Strategy of a Five-Level Active Neutral-Point Clamped InverterBased on Zero-Sequence Voltage Injection. Transactions of China Electrotechnical Society. V29, n6, p129-135, June,2014.

25)Gu Chunyang, Li Yongdong, Zheng Zedong, Gao Zhigang.Resaerch on a High Frequency Multi-winding Transformer Isolated Multilevel Converter. Transactions of China Electrotechnical Society. v29, n8,p97-102, Aug,2014.

26)Zheng Zedong, Gu Chunyang, Li Yongdong, Gao Zhigang. Topology and Control Method of a Novel Multi-Level Converter with Multi-winding High-Frequency Transformer.Transactions of China Electrotechnical Society. v29, n10, p12-18, Oct,2014.

27)MA Hongwei, Xu lie, Li Yongdong.Direct virtual power control of doubly Fed Introduction Generators for Grid Connection.Proceedings of the CSEE, v33, n3, p99-105, Jan, 2013.

28)FIRAS Obeidat ,Xu Lie, LI Yong-dong.Grid- connected multilevel topology for HVDC offshore wind farm.Electrical Machines and Control, v17,n2,p7-13Feb, 2013

29)MA Hongwei, Li Yongdong, Xu Lie. Control strategy of DFIG under unbalanced grid voltage condition.Electric Power Automation Equipment , v33, n7, p12-18, July, 2013

30)Gao Zhigang, Dong lei, Li Yongdong, Zheng Zedong. Research on Back to Back Cascaded H-Bridge ConverterBased on High Frequency Transformer. Transactions of China Electrotechnical Society. v28, n6, p133-138, Jun,2013

31)Shi Yuchao, Sun kai, Guo Yan, Jiang Xiaohua, Huang Lipei, Li Yongdong. An Improved Rotor Speed Estimation Method of IPMSM Drives with Fluctuating Load.Transactions of China Electrotechnical Society. v28, n7, p96-102, July, 2013 .

32)Chang Fengqi, Li Yongdong, Zheng Zedong.The grid connection strategy of a novel battery energy storage topology.Electric DriveS1, P98-102,2013

33)Cheng Ningning, Zheng Zedong, Li Yongdong.Flux Weakening Controller for Induction Motor Based on Model Predictive Control.Electric Drive, p23-27,S1, 2013

34)MA Hongwei, Li Yongdong, Zheng Zedong, XU Lie.Model Predictive Control of PWM RectifierElectric Power Automation Equipment.v33, n11, p21-25, Nov, 2013 .

35)Gu Chunyang, Zheng Zedong, Li Yongdong.A Novel Voltage Balancing Method of Cascaded H-Bridge Rectifiers for Locomotive Traction Applications. Transactions of China Electrotechnical Society. v28, n12, p168-181, Dec, 2013 .

36)Zheng Zedong, Wang Kui, Li Yongdong, MA Hongwei.Current Controller for AC Motors Using Model Predictive Control. Transactions of China Electrotechnical Society. v28, n11, p118-123, Nov, 2013 .

37)Wang kui, Zheng zedong, Li Yongdong. Neutral-point Potential Balancing Problem of Five-level Active Neutral-point-clamped Inverter.Proceedings of the CSEE, v32, n3, p30-35, Jan,2012.

38)Dong Bo, Li Yongdong, Zheng Zhixue.Energy management of hybrid storage in distributed generation system.Advanced Techology of Electrial Engineering, v31,n1, P22-25, Jan,2012.

39)Tao Xinghua, Li Yongdong, Song Yichao, Shi Lei. Improved DC-link voltage Balancing Method for cascaded H-bridge Rectifier.High Voltage Engineeringv38, n2, P505-512, Feb,2012

40)Wang Jian, Li Yongdong. Proportional-Integral-resonant Control of PWMRectifiers in Four-quadrant H-bridge Cells. Electric Drive, v42, n1, P22-25, 2012

41)Gao Congzhe, Jiang Xinjian, Li Yongdong, Chen Junling.Cascade active power Filter based on ZVS DC-link clamping circuit and hierarchical control for medium voltage applications.Tsinghua Univ.(Sci & Tech), v52, n3, P367-373, 2012.

42)Dong Bo, Li Yongdong.Quick battery equalization based on the state of charge.Tsinghua Univ. (Sci & Tech). v52, n3, P374-379, 2012

43)Gao Congzhe, JiangXinjian, Li Yongdong. A Universal Compensation  Control Scheme Based On Cascade Active Power Filter and Static Var Compensator.Automation of Electric Power Systems. V36, n7, p92-98, April, 2012.

44)Tao Xinghua, Li Yongdong, Sun min, Fang Xiaomin. A Novel Single-Phase Locked Loop Algorithm Based on Synchronous Reference Frame. Transactions of China Electrotechnical Society,v27, n6,p147-152, Jun, 2012.

45)Gao Congzhe, JiangXinjian, Li Yongdong.A Novel Voltage Self-balance Diode-clamped CascadedMultilevel ActivePowerFilter.Automation of Electric Power systems, v36, n12,p94-100, June, 2012.

46)Fang Xuan, Li Yongdong, Xu lie, Wang kui.Research on a Novel Multilevel Matrix Converter Topology and Modulation Strategy.Electric Drive,v42, n8p34-38, 2012.

47)Shi Yuchao, Sun kai, Huang Lipei, Li Yongdong. Control of interior permanentmagnetsynchronous motor drives over a wide speed range.Tsinghua Univ.(Sci & Tech), v52, n11, P1565-1570, 2012

48)Wang Chenchen, Li Yongdong.Multilevel Converter Topologies and Two Novel Topologies.Transactions of China Electrotechnical Society,v26, n1, p92-99, Jan, 2011..

49)Sun Binghai, Li Yongdong, Wang jian.Quadrant Cascaded Multilevel Converter and Rectifier Control.Electric Drive, v41, n3, P19-23, 2011

50)Wang kui, Zheng zedong, Li Yongdong. A Five-Level PWM Rectifier Based on New Modular Multilevel Converter. Transactions of China Electrotechnical Society,v26, n5, p34-38, 2011..

51)Gao Zhigang, Zheng Zedong, Li Yongdong.Analysis of Novel Multi-level High Voltage Converter with PBC. High Voltage Engineering, v37, n5, P1268-1273, May, 2011

52)Tao Xinghua, Li Yongdong, Sun min.Voltage Balancing Control Algorithm for cascaded H-bridge rectifier based on active power feedback. Tsinghua Univ.(Sci & Tech) , v51, n7, P903-908, 2011

53)Gao Zhigang, Li Yongdong.Operating strategy of hybrid cascaded converters. Electric Power Automation Equipment,v31, n7, P52-55, July,2011

54)Wang kui, Zheng zedong, Li Yongdong. Voltage balancing control for multilevel converter. Tsinghua Univ.(Sci & Tech), v51, n7, P909-913, 2011

55)Sun Binghai, Wangjian, Li Yongdong. PWM Rectifier Control for Regenerative Cascade Inverter and Its Harmonic Analysis. Transactions of China Electrotechnical Society, v26, n7, p210-215, July, 2011

56)Tao Xinghua, Li Yongdong, Sun min. A Novel DC-Link Voltages Balancing Control Methodfor Cascaded H-Bridge Rectifier. Transactions of China Electrotechnical Society, v26, n8, p85-90, Aug, 2011

57)Wang kui, Zheng zedong, Li Yongdong.A Novel Transformerless Cascaded Multilevel Converter Topology.Transactions of China Electrotechnical Society, v26, n8, p1-6, Aug, 2011

58)Wang kui, Zheng zedong, Li Yongdong.Voltage Ripple Principle and Restrain Method of Floating Capacitors in a New Modular Multilevel Converter. Transactions of China Electrotechnical Society,v26, n5, p8-14, May,2011

59)Dong Bo, Li Yongdong.Review on Battery Charge Equalization.Journal of PowerSupply,v5, p32-36, Sept, 2011

60)Zheng Yanwen, Yuan Guofeng, Chai Jianyun, Li,Yongdong.High Power Doubly fed back-to-back drive test system.Tsinghua Univ.(Sci & Tech),v50, n1, P27-30, 2011

61)Rao Jianye, Li Yongdong.Hybrid Multilevel inverter topology and control system for motor drives.Tsinghua Univ.(Sci & Tech) , v50, n1, p35-39,2010

62)Zheng zedong, Li Yongdong, Xiao xi, Maurice Fadel.Load Torque Observer of Permanent Magnet Synchronous Motor.Transactions of China Electrotechnical Society,v25, n2, p30-36 ,Feb, 2010

63)Zheng zedong, Li Yongdong, Maurice Fadel. Application of High Frequency Signal Injection Method in Motor Control Using Kalman Filter for Signal Processing.Transactions of China Electrotechnical Society,v25, n2, p30-36 ,Feb, 2010

64)Zhang Xuning, Zheng zedong, Li Yongdong.Sensorless Vector Control System for Locomotives of Mines.Electric Drive,v40, n4, p15-19, 2010

65)Dong Bo, Li Yongdong, Wang kui, Gao Zhigang, Sun min.Design and Research of Solar Array Simulator.Chinese Journal of Power Sources,v34, n5, p460-463, May, 2010

66)Yuan Xibo, Li Yongdong, Wang Fred. Two Fault Detection and Protection Methods for Three-Level Neutral-Point-Clamped Converters. Transactions of China Electrotechnical Society,v25, n6, p70-76, June, 2010

67)Zhu Hao, Xiao xi, Li Yongdong. Stator Flux Con trol Scheme for Permanent Magnet Synchronous Motor Torque Predictive Control.Proceedings of the CSEE,v30, n21, p86-90, July, 2010

68)Li Yongdong, Wang jian, Sun Binghai.A Novel Control Strategy for the Rectifier in Cascaded Multilevel Converter.Power Electronics,v3, p24-28, 2010

69)Gao Zhigang, Li Yongdong.A Novel PWM Model for Cascaded H-bridge Converters.Proceedings of the CSEEv30, n27, p96-101, Sept,2010

70)Li Yongdong, Rao Jianye, Gao Yue.A Novel Diode Clamped Five-Level Inverter TopologyWith the Inner Loop DC-Bus Clamped. Transactions of China Electrotechnical Society,v25, n11, p100-106, Nov,2010

71)Gao Zhigang, Li Yongdong. Modulation method model and optimization for cascaded H-bridge converters.Electric Power Automation Equipment,v30, n10, p12-16, Oct,2010

72)Peng ling, Li Yongdong. Improved Vector Control Strategy of DFIG During Voltage Dips.Electric Drive,v40, n11, p12-16, 2010

73)Zhu Hao, Xiao xi, Li Yongdong.Reliable starting of high frequency injection permanent magnet synchronous motor control.Tsinghua Univ.(Sci & Tech) ,v50, n10, p1637-1645, 2010

(7)Authorized Patents

1) Kui Wang, Yongdong Li. A Four-level Hybrid Clamped Converter. Chinese Patent of Invention, Publication No: ZL20110146436.8, 2013.11.

2) Yongdong Li, Jianyun Chai, Xinghua Tao. A Cascaded Multiphase Converter. Chinese Patent of Invention, Publication No: ZL200910082692.8, 2011.08.

3) Yongdong Li, Kui Wang, Zedong Zheng. A Cascaded Multilevel Converter. Chinese Patent of Invention, Publication No: ZL200920105556.1, 2010.06.

4) Yongdong Li, Mingai Li, Zhuohui Tan. Voltage Source Multilevel Converter with Stack Cell. Chinese Patent of Invention, Publication No: ZL03145955.2, 2009.12.

5) Yongdong Li, Jianye Rao. Multi-Level Variable Speed Drives with Energy Storage. Chinese Patent of Invention, Publication No: ZL200710063490X, 2009.07.

6) Yongdong Li, Yue Gao, Jianye Rao. Five-Level Variable Speed Drives with Double Clamping Rectifier. Chinese Patent of Invention, Publication No: ZL200710062642.4, 2009.07.

7) Yongdong LI,Yue Gao. 3KV-10KV Medium-Voltage Multilevel 3 Phase AC Motor Variable Speed Drives. Chinese Patent of Invention, Publication No: ZL200410009469, 2006.08.

 


(1)Research Interests
?High Voltage Power Electronic Multilevel Converters
?Variable Speed Drives for Energy Saving
?Fully Digital Control of AC Motors for NC Machine-Tools
?Traction Drives for High Speed Train and Propulsion Drives for Ships
?Renewable Energy Generation, Wind, Solar...etc.
(2)Selected Academic Funds
?2014-2016, Research on the Control Algorithm and Application Technology of Cascaded Multilevel Matrix Converter, BJSF (PI, 4142026)
?2013-2016, Research on the Topology and Control Algorithm for the Capacitor Clamped Multilevel Matrix Converter, NSFC (PI, 51277108)
?2007-2009, Research on Control of Multilevel Converter Based on a Virtual Coordination Transformation,  NSFC (PI, 50677033)
?2007-2009, High Efficiency Energy Conversion and Control of High Power Electrical Machine Drives, The National High-Tech Research and Development Program(863) of China, Ministry of Science and Technology. (PI, 2007AA05Z264)
?2006-2009, Centralized and Remote Control of 1.5 Megawatt DFIG for Wind Power and its Applications, The National Enabling Technology Research and Development Program of China, Ministry of Science and Technology.(PI,2006BAA01A19)
?1999-2001, Research on Speed Estimation Algorithm of Induction Motor at Very Low Speed Including Zero,  NSFC (PI, 059877010)
?1992-1995, Optimal State Variable Observer and its application to Speed and Position Sensing of AC Servo Drives, Program of the Fok Ying-Tong Education Foundation (PI)
?1991-1993, State Variable Observer and Optimal Control of Induction Motor, NSFC for Young Scholars (PI, 5900792)
(3)Selected International Collaboration Projects
?2013-2016, Research on the Topology and Control Algorithm for the Capacitor Clamped Multilevel Matrix Converter, NSFC and The University of Nottingham UK, (PI on China side, 51277108)
?2013-2014, Study on a Prototype of a Novel Topology for Medium Voltage Inverters, Beijing Leader- Harvest(Schneider Electric of France) Co. Ltd., (PI on China side, 2013300379)
?2008-2012, Future Reliable Renewable Energy Conversion Systems and Networks (FRENS), China- UK Joint Seminar, (Co-Chairman of Organizing Committee)
?2011-2012, The optimization of the electric locomotive drive system considered the power supply system in the Chinese railroad, Toshiba Co. Ltd. Japan, (PI on China side, 20113000033)
?2010-2011, Converter in Wind Power DFIG, Alstom Power System A.G, (PI on China side,3000044)
?2009-2012, Study on Energy Storage and Management of Distributed Renewable Energy Generation System, Key Project of Delta Education Fund for Power Electronic, (PI on China side, 20093000452)
?2007-2008, Advancing Turbine Grid Integration Controls to Enable Large Scale Wind Integration, GE Global Research Center in Shanghai, (PI on China side)
?2006-2007, Development of the auto-tuning methods of Induction motors, Mitsubishi Heavy Industry Co. Ltd. Japan, (PI on China side)
?2004-2005, Development and Verification of Sensor-less Vector Control Method for Compressor Ripple Torque, Mitsubishi Heavy Industry Co. Ltd. Japan, (PI on China side)
?1997-1998, Sensor-less Vector Control of Induction Motor, Samsung Electronics Co. Ltd. South Korea, (PI on China side)
(4)Selected Industry Projects
?2014-2015, R&D of Traction Drive Controller. Hitachi-Yongji Electric Equipment Co. Ltd. PI, 201430002395)
?2014-2015, 15 phase Induction Motor Control. Zhongchuan Heavy Industry Co. Ltd.(20144810061)
?2012-2013, Energy Regeneration of Subway Traction.  Hunan Hengxin Technology Co. Ltd.(PI, 20122001130)
?2011-2013, 1Megawatt High Power Factor Rectifier. Zhongchuan Heavy Industry Co. Ltd.(PI, 20112001288)
?2013-2014, Modeling and Case Study of Multilevel Converter.  China Electrical Power Research  Institute.(PI, 20132001376)
?2013-2014, Simulation of Power Supply System of Subway Traction with Energy Storage. Guangzhou Subway Research  Institute Co. Ltd. (PI, 20132001070)
?2013-2014, Power Electronic Transformer. Zhuzhou Time Traction Drive Co. Ltd.(PI, 20132000910)
?2012-2014,  HT110 Electrical DriveController. Hubei Sanjiang Hongfeng Co. Ltd.  (PI, 20122000896)
?2012-2013, Medium-Voltage Drives with PWM Front End. Luoyang Yuanchuang Co. Ltd. (PI,20122000272)
?2011-2013, Medium-Voltage High Power Multilevel Converter. Zhuzhou Time Traction Drive Co. Ltd. (PI, 20112001150)
?2010-2011, Traction Drives of Vector Controlled AC Motor. Yongji Electrical Machine Co. Ltd.(PI)
?2010-2011, High Power Supply. Zhongchuan Heavy Industry Co. Ltd.(PI)
?2009-2011, Power Supply and Drives for High Speed Train. Tsinghua University. (PI, 20091081352)
?2009-2010, Servo Drives of PMSM.  Beijing Hangtian Institute. (PI)


   Aug.2011-Aug.2014 Dean of Electrical Engineering School of Xinjiang University

   May 2010- Vice-director of Power Electronics ERC of Tsinghua University

   May 2010-Jun.2010 Professeur Invite de l’ Ecole Normale de Cachan, Paris France

   Jun. 2008-Jul.2008 May 2009-Jun.2009 Professeur Invite de l’ Ecole Ventrale de Lille, France

   Jul. 2008- Guest Professor of Harbin Institute of Technology, Harbin China

   Mar.2007-Apr.2007 Visiting Professor of Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg USA

   Mar.2002-Apr.2002 Professeur Invite de l’ ENSEEIHT de INPT, Toulouse France

   Jan.2000-Sept.2005 Res. of Institute of Power Electronics & Electrical Machine System, Tsinghua U.

   Jul. 1999- Ph.D Supervisor of Department of Electrical Engineering, Tsinghua University

   Apr.1997-Feb.1999 Vice-director of Post-graduate Office of Graduate School of Tsinghua University

   Jul.1996-Jan.1997 Visiting Professor of Virginia Polytechnic Institute, Blacksburg USA

   Jul.1996- Professor of Department of Electrical Engineering, Tsinghua University

    Feb.1995-Apr.1995 Visiting Scholar of Dept. of E.E., Yokohama National University, Japan

    Sept.1994-May1997 Vice-director of Electrical Machine Group of Dept. of E. E., Tsinghua U.

   Vice-director of National Key Lab. of Control and Simulation of Power System,

   Director of Power Electronics and Motor Control Lab.

   Dec.1991-Jun.1996 Associate Professor of Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University

   May 1990-Nov.1991 Lecturer of Department of Electrical Engineering, Tsinghua University

   May 1988- Apr.1990 Post-doctor of Department of Electrical Engineering, Tsinghua University