Students

Students

 Physics

Xiaoyu Liu (2014)Bohai Li (2014)Rongyang Sun (2015)Jianhao Zhang (2015)
Yanting Cheng (2015)Xun Cai (2015)Sen Li (2016)Shuai Chen (2016)
Xin Chen (2016)Yadong Wu (2016)Shixin Zhang (2016)Zizhi Wang (2017)
Gongwang Yan (2017)Xudong Dai (2017)Wentan Xue (2017)Bowen Chen (2017)
Yunhao Li (2018)Chang Liu (2018) Xuanyu Long (2018)Fei Song (2018)
Zhijian Song (2018)Wen Sun (2018)Zhengzhi Wu (2018)Jisi Xu (2018)
Jingyun Zhang (2018)He Li (2018)Jiaxin Zhang (2019)Jingyu Zhao (2019)
Yineng Zhou (2019)Yumin Hu (2019)Zhouquan Wan (2019)


 

 Mathematics

Chunhuan Zhao (2013)Yanbing Wu (2013)Congming Wei (2016) Xue Zhang (2016)
Tianshuo Cong (2017)Bingyou Dong (2017) Jialiang Hua (2018)Tairong Huang (2019)
Shiduo Zhang (2019) 

 Computer Science

Bin Dai (2013)Chunyu Sun (2015)Like Ma (2015)Wenjie Ye (2015)
Yu Deng (2017)Zhuliang Yao (2017)Haoxiang Guo (2017)Zhenda Xie (2018)
Yuqi Yang (2018) 

  Astrophysics

Zhuoxiao Wang (2014)Xiaochen Sun (2018)Shengtang Wang (2019)