Faculty

Faculty

Department of Chinese Language and Literature
 Professors
Wang Zhongchen Jiang Minghu Kuang Xinnian Lydia H. Liu Liu Shi 
Liu Yong Luo Gang Sun Mingjun Wang Hui Xie Siwei
Xie Zhixi Zhang Haiming Zhang Lingxia Zhang Meilan  
 Associate Professors
Liu Ying Meng Yue Peng Yingxi Wang Xiaoning Yang Min
 Lecturers
Cao Zixue     
Department of History / Institute of Humanities
 Professors
Hou Xudong Fang Zhaohui Li Xueqin Liao Mingchun Liu Beicheng
Liu Guozhong Liu Xiaofeng Mei Xueqin Ni Yuping Peng Gang
Peng Lin Qin Hui Qi Xuemin Shen Weirong Wang Xiaoyi
Zhang Guogang Zhang Xushan Zhang Yong Zhao Pingan Zhong Weimin 
 Associate Professors
Cheng Gang Dong Shiwei Fang Chengfeng Gu Tao Li Chunping
Wang Qi      
 Lecturers
He Bing Ma Nan Zhang Tao  
Department of Philosophy
 Professors
Huang Yusheng Cao Feng  Chen Lai  Daniel A. Bell Han Lixin
Lu Feng Liu Dong Liu Fenrong Tang Shaojie Tian Wei
Tang Wenming Wan Junren Wang Lu Wang Xiaochao Xiao Wei
Xiao Ying Zou Guangwen   
 Associate Professors
Xia Ying Song Jijie Sheng Kai Zhu Donghua  
 Lecturers
Chen Hao Gao Haibo  Sun Jing Yu Juhua 
International Center for Chinese Language and Culture
 Professors
Ding Xia    
 Associate Professors
Cheng WeiMin Du Linging Guo Zhen Li Jixian Liu Dong
Lu Li     
Lecturers
     
Department of Foreign Languages and Literatures
 Professors
Yan Haiping Cao Li Chen Yongguo Cui Gang Fan Wenfang
Feng Zongxin Feng Feng Juan Xueyan He Fusheng He Honghua
He Hongmei Liu Shisheng Luo Xuanmin  Luo Lisheng  Lv Zhongshe
Sheng Anfeng  Tong Yanping Wang Cheng  Wang Ning  Wang Wanying
Wu Xia Xu Jianping Yang Xiaolu Yang Yonglin Yin Li
Yu Shiyi Zhang Weimin Zhang Wenxia      
 Associate Professors
Bo Xiaojing Cai Wei Chan Fei Chen Aiyang Dong Jie
Feng Haiying Gao Jie Gao Xin Guo Qian  
Hu Yang Huang Qinghua Ji Kuangli Ragg Edward Pudens Jia Mingfang
Li Xiuli Liang Shuang Liu Meihua Liu Ning Luo Chengli
Lv Yanbin Mu Fengliang Pang Hongmei Qin Xuelan Shen Mingbo
Song Lili Song Ying Su Danli Sun Bin Sun Xia
Wang Jinghui Wang Hongli  Wang Yan Xing Ru Xu Yanhong
Yang Chaochun Yang Fang Yang Li Zhang Min Zhang Ping
Zhang Yehong Zhang Ying Zhang Zhipeng Zhao Rong Zhao Shan
Zhao Yingnan Zhuo Huizhen Zhou Qin Zhou Yuncheng   
 Lecturers
Deng Shen Gao Yang Li Huashan Li Mingming Liu Hao 
Peng Yan Shen Yiming Wang Liping Wang Ying Wu Wei
Sun Shaiyin Zheng Wenbo Gao Jin    
         
Copyright©3, Nov, 2014