Pure math

Professors:

 Shangquan Bu,     Bangming Deng,     Lei Fu,   Yuxia Guo,    Haizhong Li,     Si Li,     Masood,       

 Hui  Ma,     Jie Xiao,    Jiayan Yao,    Pin Yu,    Shiu-Yuen Cheng,    Hechun  Zhang,   

 Guangyuan Zhang,     Jianhua Zheng,     Jian Zhou,     Bin Zhu,    Wenming  Zou

 

Associate Professors:

Daguang  Chen,    Zhijie Chen,    Jianlian  Cui,    Zhixin  Liu,    Ziqun  Lu,    Lianrong Ma, 

Renyi   Ma,    Shenghao Sun,    Baosen Wu,     Fan  Xu,     Jing Yang,     Guowu  Yao,

Minxian Zhu

 

Lecturers:

 Yinghua  Ai,    Xiaoyan  Lin