Pure math

Professors:

 Shangquan Bu,     Bangming Deng,     Lei Fu,   Yuxia Guo,    Haizhong Li,     Si Li,     Masood,       

 Hui  Ma,     Jie Xiao,    Jiayan Yao,    Pin Yu,    Shiu-Yuen Cheng,    Hechun  Zhang,   

 Guangyuan Zhang,     Jianhua Zheng,     Jian Zhou,     Bin Zhu,    Wenming  Zou

 

Associate Professors:

Daguang  Chen,     Zhijie Chen,     Jianlian  Cui,     Liang Kong,     Zhixin  Liu,      Ziqun  Lu,    

Lianrong Ma,      Renyi   Ma,     Shenghao Sun,     Baosen Wu,     Fan  Xu,     Jing Yang,         

Guowu  Yao,     Minxian Zhu

 

Lecturers:

 Yinghua  Ai,    Xiaoyan  Lin