Students

Students

 

                                             
 Rongyang Sun Jianhao Zhang Yifan Jiang Yanting Cheng Shaokai Jian
 Physics Physics  Physics Physics Physics

                                           
 Zixiang Li Xue Zhang Ning Sun Yilong Liu Bohai Li
 Physics Mathematics Physics Computer Science Physics

                          
 Congming Wei  Yanbing Wu    Jingyong Zhou    Xiaoyu Liu    Zhuoxiao Wang
 Mathematics Mathematics Computer Science Physics Physics
 
                         
 Mengchen Liu Senyang Huang Dianyan Xiao Zuzhang Lin  Pengfei Zhang
 Computer Science  Mathematics  Mathematics    Physics    Physics

                                 
 Chunhuan Zhao      Dan Li     Liyi Zhao          Sen Li    Xun Cai
 Mathematics  Mathematics      Physics    Physics Physics 
  
                                      
 Xin Chen Shuai Chen Shixin Zhang Wangjiang Zhu  Pengshuai Wang
 Physics  Physics  Physics    Computer Science    Computer Science 

                                   
  Wei Zheng  Bin Dai    Chao Feng     Xin Dai       Chong Wang
  Physics Computer Science  Physics  Physics  Physics

                                   
 Shangqiang Ning Ren Bi          Ce Wang  Chunyu Sun Keli Ma 
  Physics  Physics  Physics  Computer Science Computer Science 

                                   
  Wenjie Ye Yadong Wu               
  Computer Science   Physics