Students

Students

 

                         
Rongyang Sun Jianhao Zhang Zizhi Wang Yanting Cheng Shaokai Jian
Physics Physics  Physics Physics Physics

                       
Gongwang Yan Xue Zhang Ning Sun Yilong Liu Bohai Li
Physics Mathematics Physics Computer Science Physics

      
Congming Wei  Yanbing Wu    Jingyong Zhou    Xiaoyu Liu    Zhuoxiao Wang
Mathematics Mathematics Computer Science Physics Physics
 
     
Mengchen Liu Lingyue Qin Dianyan Xiao Zuzhang Lin  Pengfei Zhang
Computer Science  Mathematics  Mathematics    Physics    Physics

             
Chunhuan Zhao      Dan Li     Liyi Zhao          Sen Li    Xun Cai
Mathematics  Mathematics      Physics    Physics Physics 
  
                  
Xin Chen Shuai Chen Shixin Zhang Yu Deng  Pengshuai Wang
Physics  Physics  Physics    Computer Science    Computer Science 

               
 Wei Zheng  Bin Dai    Chao Feng     Xin Dai       Chong Wang
 Physics Computer Science  Physics  Physics  Physics

               
Shangqiang Ning Ren Bi          Ce Wang  Chunyu Sun Keli Ma 
 Physics  Physics  Physics  Computer Science Computer Science 

               
 Wenjie Ye Yadong Wu           Xudong Dai Wentan Xue  Bowen Chen 
 Computer Science   Physics  Physics  Physics    Physics

 
Zhuliang YaoHaoxiang GuoBingyou DongTianshuo Cong 
Computer Science Computer Science MathematicsMathematics